Duże oczyszczalnie ścieków Wrocław

Oczyszczalnie Ścieków BioDisc

Wysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla domów, przedsiębiorstw i ośrodków rekreacyjnych.

Oczyszczalnie ścieków BioDisc® są serią większych oczyszczalni ścieków, pozwalających firmie Kingspan Environmental oferować rozwiązania dla dużo szerszej grupy zastosowań. Poprawa standardów ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie i wprowadzenie nowych przepisów budowlanych, kładą większy nacisk na projektantów i użytkowników w zakresie zapewnienia prawidłowego doboru systemu oczyszczania ścieków dla konkretnej instalacji. Oczyszczalnie ścieków BioDisc® zostały zaprojektowane tak, aby jako kompleksowe rozwiązanie mogły być zastosowane w różnorodnych instalacjach i przy różnych wymogach dotyczących jakości oczyszczania ścieków.

Gwarantowana wydajność

Charakter ścieków zmienił się w ciągu kilku ostatnich dziesięcioleci. W związku z tym Klargester opatentował unikalny system zarządzania przepływem, zaprojektowany, w celu zachowania optymalnej efektywności oczyszczania, pomimo dużych obciążeń organicznych i częstych dopływów szczytowych. Szkodliwe skutki nowoczesnych środków dezynfekujących i czyszczących są minimalizowane przez opatentowany system zarządzania przepływem (system czerpakowy).

Zastosowania komercyjne

W niektórych zastosowaniach komercyjnych, takich jak puby, kluby, hotele i zakłady przemysłowe, proces oczyszczania ścieków jest poddawany zwiększonym obciążeniom. Poziom zanieczyszczeń stanowiących mieszankę detergentów, środków czyszczących i chemikaliów wymaga większych zdolności oczyszczania, niż w zastosowaniach mieszkaniowych. W takich przypadkach Kingspan Klargester proponuje sprawdzone sposoby oczyszczania, a urządzenia BioDisc® sprostają wszelkim Państwa wymaganiom pod względem wydajności i ekonomiczności.

Projekt procesu

BioDisc® zawiera cztery unikalne, odseparowane strefy oczyszczania w jednym zbiorniku.

Osadnik wstępny: (1) ścieki są doprowadzane do osadnika wstępnego. Ciężkie cząstki stałe, również niebiodegradowalne, osadzają się i łączą, tworząc osad, który powinien być okresowo usuwany. Ciecz zawierająca jeszcze fazę stałą, dostaje się do położonej wyżej, pierwszej biostrefy: (2) tarcze znajdujące się w tej strefie obracają się z prędkością dwóch obrotów na minutę, umożliwiając absorpcję tlenu do tworzącej się biomasy, składającej się z naturalnie występujących bakterii przywierających do tarcz. Dzięki zastosowaniu tarcz powstała wysokowydajna strefa wstępnego oczyszczania. System czerpakowy: (3) przepływ cieczy jest kontrolowany przez system czerpaków zamontowany na wale, a wstępnie ustalona ilość częściowo oczyszczonych ścieków jest przekazywana do drugiej strefy dysków (druga biosfera). Doprowadzane ścieki, przekraczające pojemność systemu czerpakowego, pozostają w osadniku wstępnym, dzięki czemu w oczyszczalni utrzymywana jest równowaga hydrauliczna. Strefy 1 i 2 posiadają zrównoważoną pojemność, równą około 25% zaprojektowanego przepływu oczyszczalni, i to dzięki tej funkcjonalności oczyszczalnia może w przypadku awarii zasilania odbierać ścieki przez 6 godzin. Zgodnie z najnowszymi regulacjami budowlanymi obowiązującymi już w niektórych krajach Europy, cecha ta jest obecnie wymagana. Druga strefa dysków: (4) ścieki doprowadzane do tej sekcji, są poddawane działaniu drugiej, odseparowanej od pierwszej grupy dysków, na powierzchni których narastają kolejne warstwy biomasy. Chronione przed dużą zmiennością przepływu i szkodliwymi zanieczyszczeniami, bakterie tworzące biomasę skutecznie wykorzystują składniki ścieków jako źródło pożywienia. Ruch obrotowy dysków wytwarza delikatne ścieżki przepływu w obydwu strefach, które przenoszą ścieki w obrębie strefy. Ruch obrotowy pozwala na usuwanie z dysków obumarłych bakterii lub ich nadmiaru, tworząc tym samym przestrzeń do rozwoju nowych bakterii. Główną zaletą oczyszczalni BioDisc® jest to, że cała powierzchnia dysków jest stale regenerowana przez rozwój nowych bioorganizmów, a wszystkie obumarłe bakterie, wypłukiwane do osadnika wtórnego, są stale uzupełniane nowymi. Często, w przypadku zanurzonych lub przytwierdzonych złóż biologicznych zdarza się, że część tych złóż jest zatykana przez nadmierną ilość lub obumarłe bakterie, które hamują oczyszczanie i wymuszają przeprowadzenie kosztownych konserwacji. Osadnik wtórny: (5) prawie całkowicie oczyszczone ścieki są przenoszone ze strefy tarcz do strefy osadnika wtórnego. Osadnik wtórny jest wyposażony w pompę zawracania osadu nadmiernego, która przepompowuje materiał z dna osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Zwiększa to wydajność procesu oczyszczania, przez ochronę odpływu i powrót rozcieńczonej oraz aktywnej biomasy do głównego zbiornika. Funkcja ta może być poddawana modyfikacjom podczas sezonowych wahań dopływu.

Ścieki oczyszczone, wolne od cząstek stałych i zanieczyszczeń opuszczają oczyszczalnię przez rurę odpływową.

Zalety procesu:

 • opatentowany system zarządzania przepływem (system czerpakowy),
 • proces oczyszczania nie musi być podtrzymywany,
 • proste układy mechaniczne gwaratują niezawodność,
 • samodzielnie generujący się proces bakteriologiczny,
 • system czerpakowy zapewnia zdolność oczyszczalni do przyjęcia dopływów ścieków o różnej wielkości,
 • zgodność z normą PN-EN 12566-3+A1:2009,
 • pompa zawracania nadmiernego osadu gromadzacego się w osadniku wtórnym, zwiększająca efektywność oczyszczania; pompa ta może być tak skonfigurowana, aby przeciwdziałać sezonowym wahaniom dopływu,
  nie wydziela zapachów – nie jest uciążliwa dla środowiska i otoczenia,
 • cicha praca.

Stała jakość ścieków

Konstrukcja oczyszczalni pozwala osiągnąć na odpływie następującą jakość oczyszczonych ścieków: 20mg/l BTZ5, 30mg/l zawiesiny i 20mg/l azotu amonowego. Oczyszczalnie BioDisc® mogą być skonfigurowane do osiągania wyższego poziomu oczyszczania ścieków z azotu, z jego stężeniem na poziomie 5mg/l. Dalszych informacji i wsparcia technicznego w procesie projektowania udzielą pracownicy Kingspan Environmental.
System został zaprojektowany do oczyszczenia ścieków w ilości do trzykrotnej wielkości dziennego dopływu ścieków.
W punktach gastronomicznych ścieki zawierają znaczące ilości tłuszczu, które nie powinny być wprowadzane do żadnego systemu oczyszczania ścieków.
Oczyszczanie ścieków z innych obiektów niż gospodarstwa domowe, wymaga szczególnej ostrożności, dlatego oferujemy specjalistyczne doradztwo techniczne w tym zakresie.

Pompownie ścieków

Pompownie zainstalowane za oczyszczalnią ścieków lub osadnikiem gnilnym mogą być używane do odprowadzenia ścieków, jeżeli poziom wody gruntowej jest wysoki lub odpływ z urządzenia posiada przeciwspadek. Urządzenia te przepompowują ścieki do studzienki inspekcyjnej, skąd następnie odpływają one grawitacyjnie do sieci kanalizacyjnej lub systemu rozsączającego.

Studzienka do poboru próbek

Jeżeli oczyszczalnie odprowadzają oczyszczone ścieki do cieków wodnych, wówczas, zgodnie z przepisami prawa, musi istnieć miejsce poboru próbek, które pozwala organom kontrolnym na okresowe sprawdzanie jakości ścieków. Dostępna dla wszystkich standardowych głębokości odpływów, studzienka do poboru próbek zapewnia szybką instalację i łatwy dostęp, w celu wygodnego przeprowadzenia poboru próbek dla określenia jakości oczyszczonych ścieków.

Bezpieczeństwo

 • Niskoprofilowa, zamykana pokrywa.
 • W pełni zdejmowana pokrywa umożliwia łatwą konserwację, ułatwia wywóz osadu i zapewnia bezpieczne warunki pracy.
 • Platforma umożliwiająca pełen dostęp do silnika i łożysk.
 • Zabezpieczony panel sterowania.
 • Zintegrowany alarm zaniku obrotów (opcja w urządzeniach BE-BG, standardowe wyposażenie w urządzeniach BH-BL).

Panel sterowania

Urządzenie jest dostarczane z silnikiem jedno- lub trójfazowym wraz z panelem sterowania:
przetwornik napięcia zintegrowany w panelu*,
zasilanie prądem jednofazowym podłączone do panelu jest zamieniane na prąd trójfazowy, przed doprowadzeniem do silnika.

Niskie koszty eksploatacji

Udokumentowana wysoka jakość wykonania oczyszczalni BioDisc®, niezawodność i niskie koszty eksploatacji oraz funkcje, które świadczą o renomie urządzenia, to:

 • przetwornik napięcia zintegrowany w panelu*,
 • możliwość zasilania prądem trój- lub jednofazowym, wykorzystanie silników o mocy zaledwie od 60 do 370 Watt, co zapewnia najniższe koszty eksploatacji w swojej klasie.

Bezpośrednie przełożenie napędu

Zespół dysków częściowo zanurzony w ściekach obraca się i w ten sposób wspomaga wzrost biomasy, która w całości pokrywa dyski. Prawidłowy projekt i wykonanie, zarówno napędu, jak i wału jest bardzo istotne. Kingspan Environmental ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie, a nowe produkty spełniają wiele nowych funkcji, min.: bezpośrednie przełożenie napędu z silnika na zamocowany bezpośrednio na nim wal z dyskami*, brak napędu pasowego lub łańcuchowego**, zminimalizowana i uproszczona konserwacja. * tylko BioDisc® BH-BL
** tylko BioDisc® BH-BL – łańcuchy napędowe w BioDisc® BE-BG.

Wał dwuczęściowy

W celu uproszczenia obsługi i zmniejszenia zużycia łożysk zastosowano dwuczęściowy wał. Nowa konstrukcja wału posiada następujące zalety:

 • podparcie wirnika w czterech, a nie dwóch miejscach,
 • znacząco zmniejsza się obciążenie i zużycie wału oraz łożysk,
 • jest wyposażony w łożyska o długiej żywotności z automatycznymi zasobnikami smaru, które wymagają jedynie corocznej wymiany,
 • ułatwia instalację urządzenia dzięki zredukowaniu pracy przy poziomowaniu wału, oraz zmniejsza zużycie łożysk występujących w urządzeniach z długim, pojedyńczym wałem.

Konstrukcja wirnika

Solidna, kompaktowa budowa gwarantująca długoletną pracę bez konieczności konserwacji, która jest często wymagana w przypadku wirników składających się ze skręconych razem segmentów.

Monolityczna obudowa

Wszystkie oczyszczalnie BioDisc® z tej serii wykorzystują taką samą obudowę: lekka, wytrzymała konstrukcja z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym (GRP) wpływa na łatwą obsługę na placu budowy, wbudowane w obudowę, stalowe stelaże zapewniają stabilne mocowanie elementów mechanicznych, prefabrykowana, spełniająca wymogi Kingspan Environmental w celu zapewnienia stałej, wysokiej jakości i wyeliminowania konieczności domontowywania elementów w miejscu instalacji, otwory o odpowiedniej długości zapewniają szybki i łatwy dostęp podczas procesu usuwania osadu, głębokość rury dopływowej 600 mm, różnica wysokości dopływu i odpływu wynosi tylko 150 mm, zmienne okresy usuwania osadu.